دانستنی ها و مقالات رایگان آرایشگری

طراحی گریم چهره های هندی،عرب،سیاه پوست،سرخ پوست و زرد پوست

طراحی گریم چهره های هندی،عرب،سیاه پوست،سرخ پوست و زرد پوست

طراحی گریم چهره ی هندی

رنگ زمینه،از گروه رنگ نارنجی دودی انتخاب گردد.رنگ زمینه را با اسفنج نمناک به تمام چهره(غیر از محل سبیل)،گوش ها و گردن بازیگر بزنید.دو خط از اطراف بینی تا نوک آن با مداد یا رنگ قهوه ای از گروه رنگ زمینه،بکشید.خطوط لب را رسم نمایید و ابروها را با مداد سیاه به شکل تقریبا هشت،کار کنید.بخش های یک و پنج چشم را رنگ زرشکی بزنید.

گریم چهره هندی

خطوط چشم ها را با مداد،یا خط چشم خشک سیاه به صورت کشیده رسم نمایید.لب ها را با مداد قهوه ای،کمی بزرگتر کنید.با رنگ لب صورتی کدر،رنگ آمیزی کنید.زیر استخوان های گونه،رنگ گونه ی صورتی زده،به بالا پخش نمایید.بالای ابروها،روی بینی،پره های بینی،روی گونه ها،کنار خطوط لب،چانه و کنار فک را با فُن دو درجه روشن تر از چهره،روشن نمایید.پودر بی رنگ به تمام چهره بزنید.برای این شخصیت سبیلی سیاه با گوشه های سر بالا بگذارید.دست ها هم رنگ چهره شود.

چهره ی عرب

رنگ زمینه ی چهره را از گروه رنگ نارنجی،دودی یا زرد انتخاب کنید.با اسفنج نمناک آن را به چهره و گردن بازیگر بزنید(غیر از محل ریش و سبیل)با رنگ قهوه ای از گروه رنگ زمینه انتخاب شده،از زیر قوس جانبی استخوان گونه خطی با شیب رسم کنید و روی عضله ماضغه سایه بزنید.بینی را به شکل قوز دار کشیده کار کنید.سر ابروها را با مداد سیاه به شکل چهار گوش رسم کرده،به آن ها قوس زیاد بزنید.بخش یک چشم را،رنگ صورتی کم رنگ بزنید.خطوط چشم را با مداد یا خط چشم خشک سیاه،متمایل به گوشه های خارجی چشم رسم کنید.ما بین خطوط پایین چشم و پلک را خطی ظریف کرم رنگ بکشید.خطوط لب را بگونه ای رسم نمایید،که این خطوط با خطوط سایه ی زیر گونه ها موازی شود.

 

با مداد قهوه ای لب ها را بزرگتر رسم کنید.با رنگ صورتی آن را رنگ آمیزی کنید.وسط لب زیرین را کمی روشن تر کنید،تا کلفت تر جلوه نماید.از ریش و سبیل به فُرم عربی به رنگ سیاه استفاده نمایید.حجم های چهره،بالای ابروها،روی گونه ها،روی بینی و پره های آن را با فُن دو درجه روشن تر از رنگ زمینه ی چهره،روشن کنید.روشنی را با سایه و رنگ زمینه ی چهره بیامیزید.از پودر بی رنگ،برای تمام چهره استفاده کنید.دست های بازیگر هم رنگ شود.

چهره ی سیاه پوست

رنگ زمینه ی چهره را از گروه رنگ های تیره نارنجی دودی،زرد و یا دودی و سایه را از گروه رنگ انتخاب شده به کار برید(سعی کنید برای این شخصیت به هیچ وجه از رنگ زمینه ی سیاه استفاده نشود).

با اسفنجی نمناک،رنگ زمینه ی انتخاب شده را به تمام چهره،گوش ها،(داخل و پشت)،گردن(کنار و پشت آن) و نیز به دست ها بزنید.رنگ سایه را از رنگ تیره ی گروه رنگ انتخاب شده به کار برید.
چنانچه رنگ زمینه از گروه نارنجی دودی انتخاب شود،با مداد یا رنگ قهوه ای از همین گروه رنگ،خطی کوتاه تقریبا روی استخوان های گونه بکشید.روی عضلات ماضغه سایه بزنید.بینی را بزرگ و پهن کنید.برای بزرگ نشان دادن پره های بینی خطی گِرد با فاصله ی چند میلی متر با پره های بینی رسم کنید و خط را به داخل سایه بزنید.کنار سوراخ های بینی را قهوه ای کنید،تا سوراخ ها بزرگتر جلوه کند،خطوط لب و خطوط مدور چشم را به طور کوتاه رسم کنید.

چهره سیاه پوست

ابروها را با  مداد سیاه،کلفت و با کمی قوس بکشید.بخش یک چشم را رنگ صورتی یا نارنجی کم رنگ بزنید.خطوط چشم را با مداد یا خط چشم خشک سیاه درشت رسم کنید.ما بین پلک پایین چشم و خط چشم را از گوشه ی داخلی تا گوشه ی خارجی چشم،خط صورتی یا نارنجی کم رنگ رسم کنید،لب ها را برای درشت نشان دادن،با مداد قهوه ای از خط طبیعی لب فراتر کشیده با رنگ لب صورتی یا نارنجی کم رنگ لب ها و نیز گونه ها را رنگ آمیزی نمایید.

برای حجم های چهره،مانند:برآمدگی ابروها،روی بینی،پره های بینی(قسمت اضافه شده)برآمدگی روی گونه ها و چانه به طور کلی کنار خطوط،چنانچه رنگ بخش یک چشم،رنگ لب،رنگ گونه را صورتی کم رنگ،انتخاب نمودید،برای حجم های چهره،رنگ صورتی کم رنگ به کار برید.اگر رنگ بخش یک چشم،رنگ لب و گونه نارنجی کم رنگ،انتخاب نمودید،حجم های چهره نیز با رنگ نارنجی کم رنگ،رنگ آمیزی شود.

در خاتمه کمی پودر بی رنگ،بر تمام چهره بزنید.برای سر بازیگر مرد،کلاه گیس مجعد ریز به کار برید و نیز می توانید،بر پیشانی نزدیک به موها از خط موی طرف راست تا خط موی طرف چپ بازیگر،به اندازه ی پنج میلی متر چسب گریم زده،دسته ای از موهای مجعد را که قبلا آماده نموده اید،با دقت روی محل چسب زده بچسبانید.پس از چسباندن،موها را با دقت روی موهای بازیگر بخوابانید.اسپری موی سر،به موها بزنید

چهره سرخ پوست

برای این شخصیت،رنگ زمینه ی چهره را از گروه رنگ های قرمز نارنجی،درخشان مات یا قرمز درخشان و مات انتخاب کنید.
با اسفنج نمناک،رنگ زمینه را به تمام چهره،گوش ها،گردن و دست های بازیگر بزنید.با مداد یا رنگ قهوه ای متمایل به قرمز(از گروه رنگ انتخاب شده)زیر استخوان های گونه را خطی پهن بکشید،قسمتی را به طرف بالا،کنار استخوان های جانبی گونه و قسمت دیگر را روی فک،سایه بزنید.خطوط مدور چشم را کمی گوشه دار کشیده،به طرف چشم،سایه بزنید.بینی را پهن کار کنید.خطوط لب را کوتاه بکشید و سایه بزنید.خط چانه را خیلی پهن زیر لب زیرین بکشید.

چهره سرخ پوست

آنرا به طرف لب زیرین سایه بزنید،سپس در اطراف،سایه را با شیب به طرف پایین چهره برده به شکل نیم دایره در زیر گوشه های لب آورده،در پایین عضلات ماضغه محو کنید.سر ابروها را با مداد سیاه چهارگوش رسم کرده،کمی به طرف بالا برده با قوس زیاد(قوس ابروها عمود بر گوشه های خارجی چشم بازیگر گردد)و انتهایی کوتاه رسم کنید.بخش یک از چشم را رنگ صورتی کم رنگ بزنید،خطوط چشم را با مداد یا خط چشم خشک سیاه،درشت رسم کنید.
ما بین خط پایین چشم و پلک را،خطی ظریف از گوشه ی داخلی تا خارجی چشم،با رنگ صورتی کم رنگ بکشید.خطوط پیشانی را موازی با ابروها رسم نمایید.

دو خط کوتاه در نزدیکی ابروها رسم کنید،دور لب ها را با مداد قهوه ای مشخص کنید.خط دور لب فوقانی را تا حدودی هلال کار کنید،با گوشه هایی تا حدودی پایین و لب زیرین با گوشه هائی به طرف بالا.لب ها را با رنگ صورتی،رنگ آمیزی نمایید.رنگ گونه ی صورتی خشک یا چرب را،بالای سایه ی گونه بزنید،کمی به اطراف پخش کنید.حجم های چهره،برآمدگی ابروها روی بینی،پره های آن،روی گونه ها،داخل بخش پنج چشم،ما بین خطوط لب و خطوط سایه گونه روی چانه را با رنگ دو درجه روشن تر از رنگ زمینه درآمیزید.روی گردن اطراف عضلات جناقی چنبری پستانی را سایه زده و روی آن را با رنگ روشن ذکر شده روشن کنید.
پودر بی رنگ به تمام چهره و گردن بزنید.یک کلاه گیس سیاه با فرقی در وسط سر با موهای صاف بلند بر سر بازیگر بگذارید.از پرهای رنگی بر سر و یا یک نوار رنگی که دور سر بسته شود،استفاده کنید.

چهره زرد پوست

چهره ی زرد پوست

رنگ زمینه را،از گروه زرد یا زرد نارنجی انتخاب نمایید.با اسفنج نمناک آن را به تمام چهره ی بازیگر بزنید.با مداد سیاه ابروهایی باریک به طرف بالا رسم کنید.خطوط چشم را با مداد یا خط چشم خشک سیاه،مغولی بکشید.اطراف لب0روی شکاف)را با رنگ زمینه محو کنید.با مداد قهوه ای لبانی کوچک رسم نمایید،با رنگ لب صورتی یا نارنجی کم رنگ،رنگ آمیزی نمائید.از سبیل نیز استفاده کنید.بر سر بازیگر،پوسته سر کشیده شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *