دانستنی ها و مقالات رایگان آرایشگری

شخصیت شناسی از روی چهره افراد

چهره شناسی(روانشناسی چهره)

از زمان های گذشته این گونه تصور می شده که،رابطه ای بین ویژگی های اخلاقی و اعضا و خطوط چهره وجود دارد.

در کشور چین باستان،شناختن ارتباط بین خطوط چهره و ویژگی های درونی انسان ودریافتن این ارتباط نوعی هنر به حساب می آید.
“لو” در سال(190 پیش از میلاد) و “چن پو” که در (قرن 10 میلادی) زندگی می کردند،از استادان معروف و مشهور قیافه شناسی چین بوده اند،که همچنان عقایدشان در باب این رشته،دارای احترام زیادی است و مردم چین احترام خاصی برای آن ها قائلند.
گفته اند:روزی استاد لو در شهر با جوانی برخورد کرد که پیشه ی او کارمندی بود.بی درنگ بعد از دیدن آن جوان،استاد لو دخترش را به عقدش درآورد،سال ها گذشت،همین کارمند ساده بعد از گذشت چندی سال،امپراطور اول خاندان “هان” شد.بعدها استاد لو درباره ی کار عجیب و بدون تاملش اعتراف کرد که در اولین نگاهش بر چهره ی مرد جوان،خصوصیات اخلاقی،استعداد،پیشرفت و ترقی او را در آینده پیش بینی کرده بود.

استاد چین پو،استاد معروف دیگر چین در رشته ی قیافه شناسی داستانی شبیه و همانند داستان استاد لو دارد،در باب یک ژنرال اولین امپراطوری خاندان “سانگ”در قرن 10میلادی.
این استادان با یک نگاه در چهره ی افراد از ویژگی ها و خصوصیات درونی آنها مطلع می شدند و حتی آینده ی شان را از نقش و خطوط چهره پیش بینی می کردند.

همچنین در غرب،در کشور “سوئیس” فیلسوفی بنام “لاواتر” و در آلمان فیلسوفی بنام “گال” چنین اعتقادی داشتند که شخصیت و استعداد های درونی اشخاص را میتوان از روی چهره و برجستگی های جمجمه میتوان شناخت و دریافت.در این مبحث تحقیق در درستی یا نادرستی این موضوع  بر اساس علم موردنظر نیست،بلکه آنچه مطرح است،این می باشد که این نظریه در گریم تئاتر،نمایش عروسکی،گریم چهره عروسک ها و کارتون های تلویزیونی بکار گرقته می شود.
آنچه روشن است ویژگی های درونی و زندگی روزمره ی انسان ها کم و بیش بر خطوط و حجم های چهره هایشان تاثیر می گذارد و با دیدن چهره افراد تا حدی میتوان به شخصیت درونی شان پی برد.همانطور که ویژگی های درونی انسان ها با یکدیگر تفاوت دارد،خطوط و حجم های چهره ها نیز با یکدیگر تفاوت کلی دارد.

با دیدن چهره عبوس و اخمو با چشمانی مضطرب و پریشان،تصور شخصیتی محتاط و بدبین یا عصبی در ذهن تداعی میشود،چهره ی رنجور استخوانی با رنگی پریده و ابروهایی با گوشه های پایین افتاده،نشان دهنده ی فردی مریض یا غمگین و درونگرا است و چهره ای با عضلات منقبض،ابرو هایی گره دار نماینده ی فردی خشن،چهره با چشمانی براق و خندان خطوط لب بطرف بالا متعلق به فردی بشاش و شاد و چهره ی آفتاب سوخته ی استخوانی با چشمانی خسته،نشان دهنده ی فردی زحمت کش یا کشاورز است.

خطوط چهره مسن

خطوط چهره ی افراد مسن،تا حدی نمایانگر زندگی گذشته و ویژگی های درونیشان می باشد.با نگاه کردن به یک شخص مسن و پیر میتوان از چین هایی که در گذشت زمان بر چهره اش پدیدار شده است تقریبا واقف به ویژگی های درونی اش می باشد.چرا که چین های چهره یک شخص بشاش و مهربان با یک شخص عبوس و خشن و غمگین تفاوت زیادی دارد.البته نباید این را از خاطر برد که در زندگی و اجتماع به اشخاصی بر میخوریم که اعضا و خطوط چهره شان،به هیچ وجه با شخصیت درونی شان سنخیت ندارد.

شخصیت

اشخاصی را می بینیم که ظاهرا چهره ای با خطوط مثبت دارند ولی باطنا شخصیتی خبیث،رذل و پست دارند؛همچنین اشخاصی را با چهره هایی همراه با خطوط منفی به چشم می بینیم که بر خلاف چهره شان،شخصیتی درونی،انسانی و مثبت دارند.

همانطور که در اجتماع با اولین نگاه به چهره ای فورا تصوری از شخصیت درونی آن فرد در ذهن بیننده به وجود می آید،در صحنه ی تئاتر تماشاگر با دیدن چهره ی بازیگر در نخستین برخورد تا حدی به شخصیت وی پی میبرد.در نتیجه می توان فهمید که گریم چهره ی بازیگر چرا باید کاملا با نقشش هماهنگ باشد و سنخیت داشته باشد.(چرا که یک خط،یک فرم یا حجمی غلط و نادرست نه تنها به بازیگر کمکی در ایفای نقشش نمی کند بلکه به کارش لطمه وارد می کند.)

در اینجا نیاز به یادآوری می باشد که در این باره از شکل چهره و خطوط و چشم های حیوانات هم میتوان بهره برد،برای مثال؛برای نشان دادن شخصیت موذی میتوان از چهره و چشمانی به شکل روباه استفاده کرد،برای نمایش دادن شخصیتی قدرتمند و شجاع از چشمانی شبیه به شیر میتوان بهره برد،اگر فردی بی رحم مد نظر ماست،چشمانی به شکل گرگ،و اگر میخواهیم شخصیتی مسخره را نشان دهیم فرم صورت او را همانند میمون می سازیم.
شما می توانید از شکل و فرم های ارائه شده در مبحث و موضوع های گفته شده، برای شخصیت سازی نمایشنامه ها استفاده کنید و از آن ها الهام بگیرید.به همین منظور برای آشنایی یافتن به فرم ها و اعضا چهره و رابطه ی آن ها به عنوان عوامل نشان دهنده ی حالات درونی به شرح و بیان برخی از آن ها می پردازیم.

فرم چهره(شکل چهره):

1-چهره ی ذوزنقه1

مخصوص فردی با شخصیتی باهوش و فهمیده یا حساس یا ذاتا هنرمند می باشد.

2-چهره مربع

خاص شخصیتی مبارز،با انرژی،متفکر،خشن یا لجوج است.

3-چهره بیضی

خاص شخصیتی باهوش یا کنجکاو و یا حساس است.

4-چهره ی مستطیل

ویژه ی شخصیتی با قدرت در هر زمینه سیاسی،اقتصادی و اجتماعی است.

5-چهره ی گرد

چهره ی گرد اگر فاقد گونه باشد؛مخصوص شخصیتی بسیار ساده،خیرخواه،صادق،شوخ و با داشتن گونه،خاص شخصیتی جاه طلب است.

6-چهره ی مثلث

معرف شخصیت های مختلف می باشد،گاهی خاص شخصیتی بسیار فهمیده یا حساس یا رویایی و گاهی هم دارای شخصیتی حصود یا موذی یا غیرقابل اعتماد است.

7-چهره ی ذوزنقه2

بعضی از چهره های به شکل ذوزنقه معرفی کننده ی شخصیت های مختلف است،گاه شخصیتی بسیار با اراده در زمینه مثبت یا منفی است گاه هم دارای دو شخصیت متضاد است.

انواع چهره

 

سر:

1-سر متناسب با بدن معرف شخصیت متعادل است.
2-سر در بخش پشت،دارای حجم،ویژه ی شخصیت فهیم،با پشتکار است.
3-سر به شکل مخروطی؛نشان دهنده ی شخصیتی مادی وخودخواه است.
4-سر کوچک گرد؛مخصوص شخصیت باهوش و محتاط است.
5-سر خیلی بزرگتر از بدن،معرف شخصیت بی استعداد ی باشد.
6-سر خیلی کوچکتر از بدن،خاص شخصیت ترسو و خسیس.
7-سر دراز در اطراف مسطح؛ویژه ی شخصیت زرنگ،با پشتکار یا نامتعادل.
8-سر متناسب با بدن؛معرف شخصیت متعادل است.

 

فرم پیشانی:

در کل پیشانی که با شکل چهره و اعضای چهره متناسب باشد،معرفی کننده ی شخصیتی متعادل است.
1-پیشانی باز،صاف و بلند؛معرف شخصیتی باهوش،فهیم و زحمتکش است.
2-پیشانی خیلی کوتاه با خط موئی نامرتب؛معرف شخصیتی نامتعادل است.
3-پیشانی بلند با خط موئی به شکل اِم نشان دهنده ی شخصیتی حساس،هنرمند و عارف است.
4-پیشانی باز و عریض؛خاص شخصیت متهور،عجول،فاضل و گاهی خطرناک است.
5-پیشانی گرد برجسته؛بیانگر شخصیتی مستقل،لجوج و با اراده است.

 

گونه ها:

1- گونه های برجسته ی استخوانی؛معرف شخصیتی فهمیده،فعال و با اراده می باشد.
2-گونه های فرورفته بدون حجم؛خاص شخصیت ساعی و بردبار.
3-گونه های برجسته در نزدیکی چشم ها؛نشان دهنده ی شخصیت مادی،بی ثبات است.
4-گونه های برجسته ی گرد پر حجم؛خاص شخصیت تنبل،لوس،شکم پرست،ساده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *