پراکسید مو طبیعی ورنگ شده

پراکسید مناسب موی طبیعی و رنگ شده

موهای آسیب دیده و دکلره شده که رنگ را به سختی در خود نگه می دارند و هم چنین برای به دست آوردن یک رنگ یکنواخت می توان از اکسیدان 6% یا 2...

ادامه مطلب

میزان روشنی مو طبیعی و رنگ شده

میزان روشنی موی طبیعی و رنگ شده

حداکثر میزان روشنی موی طبیعی و رنگ شده توسط رنگ  اگر رنگ موی طبیعی پایه 1 است با توجه به این که رنگ می تواند موها را فقط 3 درجه روشن...

ادامه مطلب

روش های رنگ ساقه و ریشه

رنگ های زمینه موی طبیعی و رنگ شده توسط رنگ (روش های رنگ ریشه و ساقه)

رنگ های زمینه موی طبیعی و رنگ شده توسط رنگ  (روش های رنگ ریشه و ساقه) مویی که از قبل رنگ شده باشد و قصد دارید دوباره آن را رنگ کنید اگ...

ادامه مطلب