دانستنی ها و مقالات رایگان آرایشگری

انجام کوپ براساس زاویه

انجام کپ براساس زاویه

برای این که از روش انجام کوپ براساس زاویه بهره بگیرید، سر را مانند یک دایره فرض کنید. هر دایره به 360 قسمت تقسیم شده است.هر قسمت یک درجه نام دارد. (نکته: واحد اندازه گیری زاویه درجه است.) یک دوم دایره 180 درجه، یک سوم دایره 135 درجه، یک چهارم دایره 90 درجه، یک هشتم دایره 45 درجه می باشد.

وقتی می خواهید در کوتاهی از این روش بهره بگیرید، لایه های مو را از سر بلند کرده و در طول کار کوپ نسبت به سر نگه دارید و زاویه به وجود می آید. برای انواع کوپ مو ها در زاویه های مختلف از صفر تا 180 درجه قرار می گیرد.

روش کپ

زاویه صفر در اصلاح مو

در کوتاهی با زاویه صفر درجه لایه های مو برای کوتاه کردن از سطح پوست بلند نمی شوند و کاملا لایه های مو روی پوست سر خوابیده و دست با سر هیچ زاویه ای را تشکیل نمی دهد در کوتاهی با زاویه صفر درجه مو ها یک دست کوتاه شده و اصلا خرد نمی شود.

زاویه 45 درجه شعاعی برای کوتاه کردن مو

در کوتاهی با زاویه 45 درجه لایه های مو به صورت مایل و شعاعی به طرف پایین گرفته و دست با سر زاویه 45 درجه را تشکیل می دهد. در این حالت لایه های مو در جهت رویش خود، کمی با فاصله از پوست سر کوتاه می شود. نکته (در کوتاهی با زاویه 45 درجه قسمت های پایین مو به مقدار کم خرد می شود.)

زاویه 90 درجه در اصلاح مو

در صورتی که لایه های مو به صورت شعاعی یا افقی مستقیم یا عمود بر سر قرار گیرد و دست با سر زاویه 90 درجه را تشکیل دهد، زاویه 90 درجه تشکیل می شود. در کوتاهی با زاویه 90 درجه مو ها به صورت لایه به لایه می شود و می توان گفت کوتاه ترین حد مو می باشد.

حتما بخوانید  ویژگی های یک آرایشگر خوب

زاویه صفر در اصلاح مو

زاویه 135 درجه در اصلاح مو

در صورتی که لایه های مو را کمی بیشتر از زاویه 90 درجه بالا ببریم به طوری که دست با سر زاویه 135 درجه را تشکیل دهد.

زاویه 180 درجه در اصلاح مو

اگر مو ها به حالت افقی با شعاعی جهت مخالف رویش خود با پوست سر مماس باشد. زاویه 180 درجه تشکیل شده است. به طور کلی می توان گفت هر چه زاویه دست با سر بازتر باشد به 180 درجه نزدیک تر شود قسمت های روی مو کوتاه و قسمت های پایین (قد مو) بلند می شود.

زاویه 135 درجه در اصلاح مو

باید بدانید که؟

در زاویه صفر درجه مو ها یک دست و هر چه به طرف زاویه 180 درجه مو ها را حرکت می دهید، مو ها خرد تر شده و قد مو نیز بلند تر می شود.

در کوپ کردن مو ها می توانید با توجه به مدل کوتاهی و کوتاه بودن یا بلند بودن قد مو ها از زاویه های صفر تا 180 درجه استفاده کرده و انواع مدل های کوتاهی را انجام دهید.

یک پیرایشگر شاید در یک فرم از کوتاهی تنها از یک زاویه در تمام نقاط سر استفاده شده و در فرم دیگری از کوتاهی از زاویه های مختلف در نقاط مختلف سر استفاده شود. همه ی این موارد و ترکیب کردن زاویه ها بستگی به مدل انتخابی دارد.

یک قانون کلی در کوتاهی وجود دارد و آن این است که هر چه زاویه ای که دست با سر تشکیل می دهد به طرف پایین و به سر چسبیده باشد لایه های روی مو بلند تر و هر چه فاصله دست با سر مشتری بیشتر بوده و لایه های مو بالا کشیده شود، لایه های روی مو کوتاه شده و قد مو ها بلند باقی می ماند.

حتما بخوانید  قانون تکامل

برای کسب تجربه در زمینه کپ می توانید مقاله ی نکات کلیدی اصلاح کپ استاد بیک را مطالعه نمایید.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.